De Mösche han et jeflöt vom Daach

De Mösche han et jeflöt vom Daach
-se han et wedde jood jemaach-

Et jingen op ons Adress:
Zwei Sitzunge, e Wieverfröhstöck un en Mundartmess

Noh langem Plane, Desch- und Stöhleröcke
Bühnebeld, Opbau un alles bont schmücke

Plakate-, Desch- un Entrettskaatedruck
Dank üch jeht a l l e s un dozo och noch RUCKZUCK

Desche decke - bedeehne - alles dekoriere
Kaffeekoche - Brütcheschmäre - un dat Janze schön verziehre

Et jellt all ongestützende Händ ze orjanisiere
Un dann noch richtich zu koordiniere

En Menge an Jetränke wollle mir verkoofe
Desweje muss et am Treesen och joot loofe

Dat at bekannte Kurorchester hät wedde opjespellt
Dat su manche et kaum noch om Stohl ushällt

Et Publikum hät sechselfs övertroffe
Für de Stimmung em Saal alles jejoffe

De Applaus klingt ons noch en de Uuhre laut
Do widd dat janze Spell och ad wedde affjebaut

Die Plackerei jeht von vürre loss
Waröm maachen mir dat bloss??

Na -- ich find
Weil mir - von de kfd -ne superstarke Truppe sind!!!

 

 Karnevals Team